Nekovri Energieweek

Van 18 t/m 22 maart organiseert Nekovri een themaweek met als thema Energie. Deze week worden er, naast onze bijzondere algemene ledenvergadering op donderdag 21 maart, verschillende activiteiten georganiseerd.

Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen (Nekovri)

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 4,5 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 135 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Drie thema’s staan hierbij voorop: Belangenbehartiging, dienstverlening en ordening & ontwikkeling. Belangenbehartiging is nog steeds de belangrijkste taak maar focus verschuift van belangenbehartiging naar brancheordening en brancheontwikkeling.

Over Nekovri

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 4,5 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 135 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Drie thema’s staan hierbij voorop: Belangenbehartiging, dienstverlening en ordening & ontwikkeling. Belangenbehartiging is nog steeds de belangrijkste taak maar focus verschuift van belangenbehartiging naar brancheordening en brancheontwikkeling.

De visie van Nekovri

De koel- en vriesbranche is een sector:

Die winstgevend is;
Die gerespecteerd wordt; (door klanten, overheden en medewerkers);
Die partner is in de voedselketen;
Waar kwaliteitsgericht, efficiënt en veilig gewerkt wordt met temperatuurgevoelige producten;
Waar innovatie altijd op de agenda staat;
Die aantrekkelijke werkgelegenheid biedt en;
Respectvol omgaat met de wereld van onze kinderen.

Deze visie probeert Nekovri te verwezenlijken door ons als branchevereniging te concentreren op de thema’s:

Belangenbehartiging

Nekovri behartigt de belangen van de leden onder meer binnen koepelorganisaties van branches, zoals het AIP (Agrarisch Import Platform), NKK (Netwerk Koude- en Klimaattechniek), MKB-Nederland en ECSLA (The European Cold Storage and Logistics Association). Thema’s als Brexit, de toekomst van de Rotterdamse keurpunten, importwetgeving, het Klimaatakkoord en F-gassen worden daar besproken. Samenwerking los van koepelorganisaties, zoals bij export met het COV en Nepluvi komt vanzelfsprekend ook voor.  Nekovri is uiteraard ook individueel belangenbehartiger. Zo hebben we een bijzonder belang bij het verminderen van de energiebelasting en bij de continuering van de meerjarenafspraken (MJA).

 

Nekovri wil zich beter profileren en haar zichtbaarheid naar buiten toe vergroten. Ook binnen de keten is het van belang dat bedrijven, overheid e.d. op de hoogte zijn van het bestaan van onze branche zodat duidelijk is dat de exorbitante stijging van energietarieven funest is voor de voedselvoorziening in Nederland. Het merendeel van de producten die in koel- en vrieshuizen worden behandeld zijn bedoeld voor humane consumptie. Hierdoor is voedselveiligheid altijd één van de belangrijkste voorwaarden waaraan men binnen de branche moet voldoen. Koel- en vrieshuizen voldoen aan tal van certificeringen om voedselveiligheid te waarborgen. Nekovri is constant in gesprek met wetgevende instanties en volgt de ontwikkelingen op de voet, waardoor ze haar leden snel kan informeren over mogelijke actualiteiten..

Dienstverlening

Nekovri heeft geen overkoepelende, eenduidige CAO. Door de grote diversiteit in de activiteiten van de bedrijven is dit geen reële optie gebleken. Nekovri behartigt hierbij de belangen van haar leden en hun werknemers, zodat bepaalde voorwaarden, standaarden, rechten en plichten voor eenieder toegankelijk en duidelijk zijn. De P&O helpdesk, de arbeidsvoorwaardengids, een branche RI&E, het loongebouw en de Arbo brochures zorgen ervoor dat deze onderwerpen geborgd worden binnen de branche.

Onze Opslagvoorwaarden (de Nekovri-voorwaarden) zijn exclusief beschikbaar voor onze leden. Deze voorwaarden zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met onze leden. Zonder deze voorwaarden (ook verkrijgbaar in het Engels en Duits) kan zakendoen in onze sector wel eens lastig uitpakken. Nekovri helpt haar leden bij individuele vragen, bijvoorbeeld over een geslaagd beroep op de leveringsvoorwaarden.

Het bestuur van Nekovri heeft in het verleden besloten om expertteams in te gaan zetten voor de lopende en/of actuele zaken die binnen de branche spelen.  De expert is de praktijkman, de studiebol, de specialist én/ of gesprekspartner die vanuit zijn kennis, ervaring, interesse of enthousiasme onderdeel wordt van een team. De afspraak is dat bij vragen van leden er binnen 48 uur een antwoord volgt. De expertteams ontwikkelen samen met het secretariaat verschillende producten voor de Nekovri-leden, zoals de collectieve inkoop van energie en het kwaliteitskeurmerk voor verzekeringen.

Ordening en ontwikkeling

De ontwikkelingen binnen de branche volgen elkaar continu op. Als branche zetten we in op ontwikkelingen en trends. Met als meest in het oog springende de ontwikkeling van het Nekovri Talenten College. Nekovri probeert de sector naar een hoger level te tillen door middel van een aantal innovatieve projecten. Nekovri stimuleert branche brede professionaliteit en ontwikkeling en verspreiding van vakkennis. Zo bevordert Nekovri kennisdeling binnen de branche middels campagnes, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, congressen en samenwerking met geassocieerde (partner)

Beleidsplan

In het beleidsplan Nekovri worden de visie, strategische- en operationele doelstellingen en concrete acties gedefinieerd. Deze prioriteiten illustreren alle relevante informatie ten behoeve van de controlerende en toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht (RvT) en/of andere stakeholders.

Dankzij intensieve samenwerking met aanpalende branches, universiteiten, hogescholen en externe specialistische (advies)bureaus is er al buitengewoon veel bereikt. Deze zegeningen mogen geteld worden! Bovendien moet er geborgd worden dat opgedane kennis niet verloren gaat. De kruisbestuiving tussen resultaten en ervaringen uit het verleden en plannen en ambities van de toekomst blijft essentieel om te komen tot nieuwe inzichten die verrijkend zijn en concrete toegevoegde waarde hebben voor alle betrokken partijen.

Jaarverslag

Het jaarverslag is een waardevolle bron van informatie die een overzicht biedt van de prestaties, mijlpalen en uitdagingen van onze vereniging gedurende het afgelopen jaar. Het biedt inzicht in de doelstellingen en de koers die we als Nekovri hebben gevolgd. Het jaarverslag is opgebouwd in een aantal thema’s met daaronder een aantal korte artikelen.

Ons team

Raad van toezicht

Paul van Acht

Arie van de Put

Derk van Mackelenbergh

Mark Ketelaar

Medewerkers

Yvonne van Rooij
Adjunct-Secretaris
Simon Daans
Financiële Administratie
Davey Gerlings
CEO
Rik Vrenken
Beleidsmedewerker

Laatste nieuws

Voor u gelezen in de markt: Werken in de coolste sector van Nederland is niet meer vanzelfsprekend

MECHANISERING EN AUTOMATISERING IS DE SLEUTEL

In 2022 opende Coenen Boxmeer, logistiek dienstverlener in de koel- en vries-sector en lid van Nekovri, de ‘Coolste toren van Nederland’. Deze koel- en vriesfaciliteit in Haps is maar liefst 35 meter hoog en voorzien van zeven automatische palletkranen, een 1.500 kW koelvriesinstallatie en 27.500 palletplaatsen, waarvan 3.500 gekoelde palletplaatsen en 24.000 palletplaatsen voor diepvriesproducten. Maar wat, naast het opvallende aanzicht, ook opvallend is. Het koel- en vrieshuis is volledig geautomatiseerd en gemechaniseerd. Directeur Theo Coenen en zijn team hebben daarmee voorgesorteerd op een belangrijke ontwikkeling in de sector. Het nijpende tekort aan personeel. Of zoals Theo het zelf praktisch toelicht: “Wat is er aantrekkelijk aan het werken bij een temperatuur van vaak -20 graden, terwijl buiten het zonnetje schijnt? Dus is automatisering en mechanisering voor ons geen doel op zich, maar een noodzakelijke stap die we hebben moeten nemen om ervoor te zorgen dat we onze klanten op een zo goed mogelijk wijze kunnen blijven bedienen.”

INTERNETCONSULTATIE EN IMPLEMENTATIE NIS2 (EN CER) UITGESTELD

De Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn, is de opvolger van de NIS-richtlijn. Deze is vastgesteld door de Europese Unie en bedoeld om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. De NIS2 vergroot de reikwijdte van de eerste richtlijn door meer sectoren te omvatten. Daarnaast stelt de richtlijn strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor incidenten. De NIS2 wordt momenteel naar Nederlandse wetgeving vertaald. De consultatie was begin dit jaar al verwacht maar blijkt langer te duren dan verwacht.» Zie brief aan de Kamer

Voor u gelezen in de markt: Duurzaam bouwen: De winst van een integrale aanpak

Voor Kippie is een future-proof, duurzaam en energiezuinig bedrijfspand neergezet

De voedingsindustrie staat anno 2024 voor flinke uitdagingen. De economische situatie en de klimaatverandering dwingen bedrijven te transformeren. De sleutel om grondstoffen, energie en geld te besparen, zijn duurzame, efficiënte gebouwen en slimme productiesystemen. Ingenieursbureau RBK Food Projects wil de drijvende kracht zijn achter deze transformatie.
 
"We willen gebouwen ontwerpen die gedurende hun hele levenscyclus - van planning tot sloop - efficiënt opereren," aldus Theo Vliek, commercieel directeur bij RBK Group, al 45 jaar expert in het realiseren van de planning, bouw en automatisering van slachthuizen, snij- en productiebedrijven, diepvriesopslag en koelhuizen in de voedingsindustrie. “Onderliggend doel voor ons is de concurrentiepositie van onze klanten te verbeteren,” vervolgt Theo. “De basis van onze aanpak? Integraal ontwerpen en slim automatiseren! Het gebouw plaatsen we in dienst van het proces, niet andersom. Het draait daarbij niet alleen om energie-efficiëntie en -besparing; gezondheids-, economische en ecologische aspecten spelen eveneens een grote rol.”

Aanpak
“We starten met het logistieke concept, nog vóór het gebouwontwerp. Daarbij benutten we elke vierkante meter. Alles om een optimale logistieke stroom te creëren,” legt Theo uit. “Een efficiënte routing en een doordachte strategie besparen niet alleen tijd en geld, maar leggen ook de basis voor aanzienlijke CO2- en energiebesparingen.” Na een Duurzaamheidsanalyse, biedt RBK Food Projects de klant een gedetailleerd rapport van de huidige energieconsumptie en -efficiëntie aan. “We leveren op basis van onze bevindingen uitgewerkte concrete voorstellen, onder andere voor energiebesparing. Daaraan gekoppeld maken we een stappenplan voor de implementatie van onze voorstellen, inclusief geschatte kostenbesparingen en de Return of Investment (ROI).”

 

Voor The New Plant/Zandbergen is in samenwerking met RBK Food Projects een gebouw neergezet dat zijn tijd – zeker qua duurzaamheid – nog steeds ver vooruit is
 
Geïntegreerde productielogistiek
Optimale productielogistiek gaat verder dan alleen een vlotte doorstroming van grondstoffen tot eindproducten, aldus Theo: "Alles draait om geïntegreerde productielogistiek waarbij productie- en opslagfaciliteiten naadloos in elkaar overgaan." Mooie voorbeelden van integraal bouwen zijn: The New Plant/Zandbergen in Zoeterwoude, waar Beyond Meat wordt geproduceerd, Van Loon Group, Kippie en Sealane. RBK Food Projects zette voor deze projecten haar expertise breed in: zowel op het gebied van logistiek en productieprocessen, bouw en infrastructuur, gebouwinstallaties, als koelsystemen en milieukwesties. Bij elk van deze projecten is optimaal resultaat behaalt.

De ultramoderne faciliteit The New Plant/Zandbergen is een intelligent ontwerp; een ‘all-electric’ en aardgasvrij gebouw met hoogwaardige isolatie voor buitenmuren en daken. De fabriek heeft een geavanceerd klimaatsysteem: vloerverwarming met lage temperatuur, warmteterugwinningstechnologieën in de luchtbehandeling en dynamische drukregeling voor een toerengeregelde zuigercompressor. Het centrale koel- en verwarmingssysteem gebruikt het natuurlijke koudemiddel kooldioxide met twee temperatuurniveaus voor koelen en vriezen. “Met het oog op energie-efficiëntie hebben we gekozen voor LED-technologie. Slim gebruik van bewegingssensoren optimaliseert het energieverbruik door de verlichting alleen actief te laten zijn wanneer dat nodig is. Dit leidt dus niet alleen tot directe besparingen op verlichtingskosten, maar ook tot indirecte besparingen op het energieverbruik van het koelsysteem.”
 
Het dak van de fabriek, met meer dan 1.600 zonnepanelen, fungeert als energiegenerator, die in 2022 een opbrengst van 528.000 kilowattuur behaalde. Daarvan werd 195.000 kilowattuur teruggevoerd naar het net. Deze zonne-energie dekt ongeveer 45 procent van het totale energieverbruik. Slimme verbindingen met het koelsysteem zorgen voor een geoptimaliseerde energiestroom, waarbij de vriescel als thermische buffer fungeert.

“De focus in de energietransitie ligt bij warmtepompen die werken met hernieuwbare energiebronnen,” signaleert Theo. “De systemen voor warmteterugwinning zijn dan in dit gebouw dan ook integraal aanwezig, onder meer voor het verwarmen van kantoren, het temperen volgens recepturen en het produceren van warm water voor reinigingsdoeleinden. Andere maatregelen om de warmtevoorziening te verhogen, zijn het terugschroeven van de gaskoeler en het inschakelen van koelverbruikers via intelligente softwareregeling.”

FOPRO® zorgt ook voor een intelligente aansturing van koelsystemen, zoals hier bij Sealane.
 
Intelligent gebouw-energiemanagement
RBK Group maakt het geheel met name bij Kippie en Van Loon Group compleet door FOPRO® toe te voegen. Deze software is ontwikkeld om volledig geautomatiseerde productielijnen te beheren, en om processen zoals drogen, koelen, invriezen, ontdooien, blancheren, pasteuriseren, koken en bakken goed te regelen. “FOPRO® zorgt voor een grafisch overzicht en intelligente aansturing van de gebruikte installaties en machines,” legt Theo uit. “Fouten worden hiermee vermeden en het leidt tot besparingen van materiaal, mankracht, machinetijden en energie.”
 
De combinatie van alternatieve stroomopwekking en intelligente systeemregeling zorgen voor grote reductie op de productiekosten. "Simpel gezegd,” aldus Theo, “als de zon 's morgens opkomt, wordt de opgewekte stroom gebruikt in de koel- en vriescellen. Wanneer de productie begint, gaat alle stroom naar dáár naartoe. Sealane is daar een mooi voorbeeld van. De afgekoelde koelruimtes dienen als buffer. Kers op de taart is het gebruik van de FOBIS-ERP- en MES-software, dat foutloos werken bij bijvoorbeeld orderpicking en receptwegen garandeert."

Duurzame toekomst in zicht
“Wie praat over ‘duurzaamheid in gebouwen’ zou zijn blik veel meer moeten richten op de gehele levenscyclus van het gebouw," benadrukt Theo. “Intelligent energiebeheer en duurzame processen gaan hand in hand. Wij staan klaar om ambitieuze voedselproductiebedrijven te begeleiden op weg naar die noodzakelijk groene toekomst.”

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van