Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen (Nekovri)

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 4,5 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 135 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Drie thema’s staan hierbij voorop: Belangenbehartiging, dienstverlening en ordening & ontwikkeling. Belangenbehartiging is nog steeds de belangrijkste taak maar focus verschuift van belangenbehartiging naar brancheordening en brancheontwikkeling.

Over Nekovri

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 4,5 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 135 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Drie thema’s staan hierbij voorop: Belangenbehartiging, dienstverlening en ordening & ontwikkeling. Belangenbehartiging is nog steeds de belangrijkste taak maar focus verschuift van belangenbehartiging naar brancheordening en brancheontwikkeling.

De visie van Nekovri

De koel- en vriesbranche is een sector:

Die winstgevend is;
Die gerespecteerd wordt; (door klanten, overheden en medewerkers);
Die partner is in de voedselketen;
Waar kwaliteitsgericht, efficiënt en veilig gewerkt wordt met temperatuurgevoelige producten;
Waar innovatie altijd op de agenda staat;
Die aantrekkelijke werkgelegenheid biedt en;
Respectvol omgaat met de wereld van onze kinderen.

Deze visie probeert Nekovri te verwezenlijken door ons als branchevereniging te concentreren op de thema’s:

Belangenbehartiging

Nekovri behartigt de belangen van de leden onder meer binnen koepelorganisaties van branches, zoals het AIP (Agrarisch Import Platform), NKK (Netwerk Koude- en Klimaattechniek), MKB-Nederland en ECSLA (The European Cold Storage and Logistics Association). Thema’s als Brexit, de toekomst van de Rotterdamse keurpunten, importwetgeving, het Klimaatakkoord en F-gassen worden daar besproken. Samenwerking los van koepelorganisaties, zoals bij export met het COV en Nepluvi komt vanzelfsprekend ook voor.  Nekovri is uiteraard ook individueel belangenbehartiger. Zo hebben we een bijzonder belang bij het verminderen van de energiebelasting en bij de continuering van de meerjarenafspraken (MJA).

 

Nekovri wil zich beter profileren en haar zichtbaarheid naar buiten toe vergroten. Ook binnen de keten is het van belang dat bedrijven, overheid e.d. op de hoogte zijn van het bestaan van onze branche zodat duidelijk is dat de exorbitante stijging van energietarieven funest is voor de voedselvoorziening in Nederland. Het merendeel van de producten die in koel- en vrieshuizen worden behandeld zijn bedoeld voor humane consumptie. Hierdoor is voedselveiligheid altijd één van de belangrijkste voorwaarden waaraan men binnen de branche moet voldoen. Koel- en vrieshuizen voldoen aan tal van certificeringen om voedselveiligheid te waarborgen. Nekovri is constant in gesprek met wetgevende instanties en volgt de ontwikkelingen op de voet, waardoor ze haar leden snel kan informeren over mogelijke actualiteiten..

Dienstverlening

Nekovri heeft geen overkoepelende, eenduidige CAO. Door de grote diversiteit in de activiteiten van de bedrijven is dit geen reële optie gebleken. Nekovri behartigt hierbij de belangen van haar leden en hun werknemers, zodat bepaalde voorwaarden, standaarden, rechten en plichten voor eenieder toegankelijk en duidelijk zijn. De P&O helpdesk, de arbeidsvoorwaardengids, een branche RI&E, het loongebouw en de Arbo brochures zorgen ervoor dat deze onderwerpen geborgd worden binnen de branche.

Onze Opslagvoorwaarden (de Nekovri-voorwaarden) zijn exclusief beschikbaar voor onze leden. Deze voorwaarden zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met onze leden. Zonder deze voorwaarden (ook verkrijgbaar in het Engels en Duits) kan zakendoen in onze sector wel eens lastig uitpakken. Nekovri helpt haar leden bij individuele vragen, bijvoorbeeld over een geslaagd beroep op de leveringsvoorwaarden.

Het bestuur van Nekovri heeft in het verleden besloten om expertteams in te gaan zetten voor de lopende en/of actuele zaken die binnen de branche spelen.  De expert is de praktijkman, de studiebol, de specialist én/ of gesprekspartner die vanuit zijn kennis, ervaring, interesse of enthousiasme onderdeel wordt van een team. De afspraak is dat bij vragen van leden er binnen 48 uur een antwoord volgt. De expertteams ontwikkelen samen met het secretariaat verschillende producten voor de Nekovri-leden, zoals de collectieve inkoop van energie en het kwaliteitskeurmerk voor verzekeringen.

Ordening en ontwikkeling

De ontwikkelingen binnen de branche volgen elkaar continu op. Als branche zetten we in op ontwikkelingen en trends. Met als meest in het oog springende de ontwikkeling van het Nekovri Talenten College. Nekovri probeert de sector naar een hoger level te tillen door middel van een aantal innovatieve projecten. Nekovri stimuleert branche brede professionaliteit en ontwikkeling en verspreiding van vakkennis. Zo bevordert Nekovri kennisdeling binnen de branche middels campagnes, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, congressen en samenwerking met geassocieerde (partner)

Beleidsplan

In het beleidsplan Nekovri worden de visie, strategische- en operationele doelstellingen en concrete acties gedefinieerd. Deze prioriteiten illustreren alle relevante informatie ten behoeve van de controlerende en toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht (RvT) en/of andere stakeholders.

Dankzij intensieve samenwerking met aanpalende branches, universiteiten, hogescholen en externe specialistische (advies)bureaus is er al buitengewoon veel bereikt. Deze zegeningen mogen geteld worden! Bovendien moet er geborgd worden dat opgedane kennis niet verloren gaat. De kruisbestuiving tussen resultaten en ervaringen uit het verleden en plannen en ambities van de toekomst blijft essentieel om te komen tot nieuwe inzichten die verrijkend zijn en concrete toegevoegde waarde hebben voor alle betrokken partijen.

Ons team

Raad van toezicht

Derk van Mackelenbergh
Arie van de Put
Mark Ketelaar

Medewerkers

Yvonne van Rooij
Adjunct-Secretaris
Davey Gerlings
CEO

Laatste nieuws

Webinar EU-Handelsprogramma: Succesvol uw grenzen verleggen na Brexit

Hoewel een aantal Brexitformaliteiten (zoals controles en gezondheidscertificaten) wederom zijn uitgesteld, heeft wellicht ook uw bedrijf te maken met nadelige effecten van de veranderde handelssituatie met het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit. Om die reden heeft Brussel het zogenaamde Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen. Een fonds met behoorlijk wat gelden die beschikbaar is gesteld aan de lidstaten om de klappen van de Brexit op te kunnen vangen. Een deel hiervan is ook voor het bedrijfsleven beschikbaar gesteld.


Een deel van die gelden voor het bedrijfsleven zijn beschikbaar gesteld opdat bedrijven nieuwe en/of bestaande markten kunnen verkennen, openen en/of uitbreiden. Dit is het zogenaamde EU-handelsprogramma (32 miljoen euro). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen dat u al vóór 31 januari 2020 zaken deed met het Verenigd Koninkrijk én u moet aantonen dat uw bedrijf geraakt is door de Brexit. Dit kan bijvoorbeeld ook al zijn doordat u te maken kreeg met handelsbelemmering in de vorm van douaneformaliteiten.

Dringende coronabrief van MKB-Nederland

‘Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar.’ Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof voorzitter (MKB-NL) gaan in hun gezamenlijke brief in op wat bedrijven zelf kunnen doen om het corona virus eronder te houden en wat zij vragen en verwachten van de overheid.

In deze brief worden verschillende maatregelen besproken zoals aandacht besteden aan preventie, goed gebruik maken van ventilatiesystemen, vaccineren en het terugdringen van ziekteverzuim. Maar ook wordt er gekeken naar wat er geleerd is van elkaar in de afgelopen twee jaar, en hoe dit omgezet kan worden in een goede voorbereiding op een eventuele komende golf.

Implementatie nieuw planningsregime veterinaire import

Op initiatief van Deltalinqs, Fenex, Nekovri en de NVWA startte er op 31 januari jl. een pilot die zich richtte op de planning van zowel het bedrijfsleven als van overheidszijde in relatie tot de grilligheid van de dagelijkse praktijk in de Rotterdamse haven.


De pilot moest zorgen voor een meer optimale benutting van de keurcapaciteit van de zijde van de NVWA, een stukje flexibiliteit (bijvoorbeeld de mogelijkheid om hoofd- en subdata van een zending op een ander moment te kunnen opgeven) en voor data:
· Wie doet wat?
· Waar gaat het mis?
· Hoe wordt met wettelijke regelingen om gegaan en hoeveel ruimte voor flexibiliteit is er?
· Wat is een verwijtbare no-show, wat niet?

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van